کالیبراسیون حجم و شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون حجم و شیمی

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون حجم و شیمی با بکارگیری متخصصین باسابقه و تجهیزات پیشرفته و مواد مرجع معتبر و دارای قابلیت ردیابی به استانداردهای بین المللی قادر به کالیبراسیون انواع ظروف حجمی(پیپت، بالون ژوژه، سمپلر و …) ، هیدرومتر، لاکتودانسیومتر، فوردکاپ، اسیدسنج، الکل سنج ، انواع PH متر،EC متر، TDS ، رفراکتومتر، بیریکس، ویسکومتر، مولتی پارامتر، قند، اسپکتروفتومتر(کلیه پارامترها) و کدورت سنج می باشد.

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com