طراحی و ساخت

متخصصين و كارشناسان اين مجموعه بسته به نيازمنديهاي خاص صنايع نسبت به طراحي تجهيزات مورد نياز كارخانه هايي كه خواهان كپي كاري و مجموعه سازي هستند را برآورده ميسازند و با تهيه و طراحي هاي سيستم هاي خاص نيازمنديهاي مشتريان را به بهترين نحو مرتفع ميسازند. ساخت مجموعه هاي كنترل از قبيل نوسازی خط های تولید قدیمی ، طراحی برای بهینه سازی خط های تولید ، اتوماتیک کردن و ارسال اطلاعات به نقاط دور دست و بلعکس ، طراحی سیستم های پمپاژ و تصفیه خانه های مربوطه  قدم بعدي در ارائه خدمات ميباشد. خواسته شما بعد از طراحي و ساخت از سوي ما برآورده مي شود.

 

 

 

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com