فلومیتر جرمي كوريوليس

 

فلومیتر جرمي كوريوليس coriolis Mass

 

 

در اين روش دو لوله موازي توسط يك سيم پيچ با فركانس از پيش تعيين شده در مي آيد. با عبور سيال درون دو لوله نيروي در جهت عمود بر لوله ها وارد مي شود كه بنام نيروي كوريوليس معروف است .اين نيرو هنگامي توليد مي شود كه سيال درون لوله در حال جابجايي بوده و به طور همزمان لوله در حال نوسان مي باشد.اين نيرو در ورودي و خروجي فلومتر به صورت متضاد عمل مي كند اين انحراف توسط سنسورهاي مغناطيسي كه در ورودي وخروجي لوله هستند اندازه گيري شده و ا ختلاف فاز ميان نوسان دو لوله ناشي از نيروي كوريوليس بدست مي آيد. اين اختلاف فاز با دبي جرمي سيال درون لوله متناسب است.دامنه انحراف دو لوله نيز بستگي به دماي سيال دارد.

اين روش فلومتري جهت اندازه گيري فلوي جرمي مايعات و گازها صرفنظر از ضريب هدايت چگالي دما  فشار و چسبندگي سيال به كار مي رود.

 
   

 

 

 

 

خانه

Main menu FA

طراحی وب سایت و پشتیبانی : Afzoneha.com